FAQs

Please scroll down for the following FAQs in Welsh. 

I understand this is a re-issued tender. Why did Theatr Iolo re-issue it?

Theatr Iolo issued the original tender in April 2015. The previous submissions asked a number of pertinent questions. This, and the evolution of the project as planning continued, led to our considering the need for a new brief.  

We therefore decided to postpone the process and really consider what would be required from the evaluation process.

What are the main differences between the previous version and the updated tender?

The main differences are:

1. The first three artists have now been appointed to the programme;

2. The budget has been increased from £10,000 (inc. VAT) to £15,000 - £17,000 (inc. VAT);

3. This is a flexible programme. This is reiterated in the updated tender to emphasise the importance of the appointed evaluator understanding its flexible nature.

4. A steering committee is being put in place and a terms of reference will shortly be issued.

It’s vital that submissions respond to the updated tender.

What is Theatr Iolo looking for?

We feel this is answered in the tender. Please see section 3 of the tender.

When is the deadline?

The deadline is Monday 19th October at midday. 

 

Rwy’n deall mai tendr wedi’i ail-gyflwyno yw hwn. Pam wnaeth Theatr Iolo ei ail-gyflwyno?

Cyflwynodd Theatr Iolo y tendr gwreiddiol yn Ebrill 2015. Fe ofynodd yr ymegiswyr blaenorol nifer o gwestiynau cymwys. Hyn, ac esblygiad y prosiect wrth i’r cynlluniau barhau, arweiniodd at ein hystyriaeth o gael briff newydd.

Oherwydd hyn penderfynom ni i ohirio'r broses a gwir ystyried beth sy’n ofynnol o’r broses dadansoddi.

Beth yw’r prif wahaniaethau rhwng y fersiwn blaenorol a’r tendr sydd wedi’i ddiweddaru?

Y prif wahaniaethau yw:

  1. Mae’r tri artist cyntaf wedi’i penodi ar gyfer y rhaglen;
  2. Mae’r gyllideb wedi cynyddu o £10,000 (cyn. TAW) i £15,000 - £17,000 (cyn. TAW);
  3. Mae hwn yn rhaglen hyblyg. Mae hyn wedi’i ailadrodd yn y tendr diweddaraf i bwysleisio pwysigrwydd y dadansoddwr penodedig a’i dealltwriaeth o’r natur hyblyg.
  4. Mae pwyllgor llywio yn cael ei rhoi yn ei le a bydd amodau gorchwyl yn cael ei gyflwyno’n fuan.

Mae’n hanfodol bod yr ymgeiswyr yn ymateb i’r tendr diweddaraf.

Beth mae Theatr Iolo yn edrych amdano?

Rydym ni’n teimlo bod hyn wedi’i ateb yn y tendr. Gweler adran 3 o’r tendr.

Pryd mae’r dyddiad cau?

Y dyddiad cau yw canol dydd ar ddydd Llun 19eg Hydref .