Platfform || Pontio

Platfform || Pontio

Mae rhaglen ‘Platfform’ Theatr Iolo yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd gyda Pontio Bangor ar gyfer prosiect datblygu artistiaid Cymraeg i deuluoedd, rhwng mis Medi 2017 a mis Mai 2018. 

Nod menter Teulu Pontio yw cyflwyno mwy o waith yn y Gymraeg i deuluoedd, nod sydd yn alinio'n agos â ffocws trydedd flwyddyn rhaglen Platfform - cefnogi artistiaid er mwyn iddynt greu gwaith gyda ac ar gyfer teuluoedd. Gan hynny, rydym yn dod â phrofiad, adnoddau a rhwydweithiau y ddau sefydliad at ei gilydd ar gyfer rhaglen gryno a phwrpasol o ddatblygu artistiaid.

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar gefnogi artist sy'n dod i'r amlwg sydd am greu gwaith yn y Gymraeg neu waith dwyieithog gyda chymorth ac ar gyfer teuluoedd â phlant rhwng 4 a 7 oed.  

Ar y cyd â phreswyliadau trydedd flwyddyn Platfform yn Ne Cymru a Phowys, bydd Platfform||Pontio yn gwneud defnydd o’r gefnogaeth a'r ysbryd chwilfrydig a arweiniodd y cyfnodau preswyl hynny ond bydd yn cynnig fframwaith ymchwil mwy cryno a mwy dwys i artistiaid gael datblygu eu syniadau. Ar ôl treulio cyfnod yn nes ymlaen eleni yn dod i adnabod y lleoliad a'u teuluoedd, bydd artistiaid yn gweithio ar gyfnod datblygu tri cham rhwng Ionawr a Mai 2018. Bydd y prosiect wedyn yn dod i ben gyda chyflwyniad cyhoeddus yn rhan o ddiwrnod Teuluoedd Pontio ym mis Mai 2018.

Galw am Artistiaid

Mae Platfform || Pontio yn gwahodd  ceisiadau gan artistiaid addawol sy'n dymuno datblygu darn theatr / darn storïol o waith yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog ar gyfer cynulleidfa deuluol a phlant rhwng 4 a 7 oed.  

Am beth fyddwn ni'n chwilio?

 • 'Sy'n dod i'r amlwg': Mae hyn yn golygu artistiaid ar ddechrau gyrfa, wedi cwblhau un neu ddau brosiect, neu artistiaid sy'n dod i'r amlwg yn y farchnad theatr i bobl ifanc, h.y. artistiaid theatr sydd heb creu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc eisoes.

 • Artistiaid gyda syniadau ffres a chyffrous sydd yn awyddus i greu gwaith gwreiddiol gyda ac ar gyfer teuluoedd, trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.

 • Artistiaid sy'n siarad Cymraeg

 • Artistiaid sydd yn gweithio yng Ngogledd Cymru, neu sy'n gallu dangos ymrwymiad cryf at yr ardal a'i chymunedau.

 

Yr hyn yr hoffem i chi ei gyflwyno

 • Llythyr eglurhaol o ddim mwy na dwy ochr A4 i roi gwybod i ni am eich gwaith, pam yr ydych yn awyddus i greu gwaith gyda ac ar gyfer teuluoedd â phlant a pham rydych yn teimlo y bydd Platfform||Pontio yn gyfle delfrydol i chi ddatblygu eich gwaith.

 • CV a fydd yn cynnwys dolenni gwe i waith proffesiynol a grëwyd gennych ar gyfer unrhyw gynulleidfaoedd ynghyd â manylion dau ganolwr y gallwn gysylltu â nhw. Byddwn yn disgwyl i beth o'ch gwaith blaenorol fod wedi cael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Os ydych yn awdur yn cyflwyno enghreifftiau o waith blaenorol, anfonwch sgript gyflawn (unrhyw hyd) mewn un ddogfen, ar ffurf dogfen docx neu PDF. Byddwn yn derbyn sgriptiau na chawsant eu cynhyrchu. Nodwch os gwelwch yn dda na fyddwn yn derbyn copïau caled o'ch gwaith.

 • Amlinelliad o'r syniad (neu syniadau) cychwynnol yr hoffech eu datblygu a'u harchwilio gyda Platfform||Pontio a pham y teimlwch eu bod yn arbennig o addas ar gyfer y gynulleidfa deuluol dan sylw. Ni ddylai'r ddogfen hon fod yn hirach nag un ochr A4. Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn chwilio am syniadau cyflawn yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn yn trafod eich syniadau gyda chi yn rhan o'r broses gyfweld.

Cyflwynwch yr uchod i Gynhyrchydd Prosiectau Iaith Gymraeg Platfform, Megan Childs - megan@theatriolo.com - erbyn hanner dydd ar 4 Gorffennaf. Byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd erbyn 7 Gorffennaf ac fe gynhelir cyfweliadau ar 14 Gorffennaf yn Pontio Bangor.

Beth fydd Platfform || Pontio yn cynnig?

Bydd yr artist llwyddiannus yn derbyn pecyn o gymorth pwrpasol a fydd yn cael ei bennu ar y cyd â Chynhyrchydd y Prosiect. Bydd yn cychwyn ym mis Medi 2017 ac fe allai gynnwys y canlynol:
 • amser, cefnogaeth a gofod i brofi, i chwarae gyda syniadau, i ddatblygu, i archwilio ac i greu; tri bloc o dri diwrnod o waith ymchwil a datblygu rhwng Ionawr 2018 a Mai 2018 a fydd yn arwain at gyflwyniad cyhoeddus yn Pontio.
 • cymorth gan Gynhyrchydd Prosiectau Iaith Gymraeg Platfform a staff Pontio i gyflawni syniadau ac i wneud cysylltiadau â'r gymuned, yn ogystal â chymorth gweinyddol a marchnata gan y ddau sefydliad.

 • defnydd o becyn hyfforddiant ac ymweliadau arbennig, gan gynnwys mynediad cyflawn i raglen Teulu Pontio.

 • cefnogaeth mentoriaid o'r diwydiant proffesiynol.

 • tâl dyddiol yn unol â chyfradd safonol y diwydiant.

 • cyllideb artistig o £3000 i'w rheoli ar y cyd â Chynhyrchydd y Prosiect (mae'r swm hwn yn ychwanegol at y gyllideb a ddyrannwyd i artistiaid Platffrom||Pontio ar gyfer eu hyfforddiant, eu costau teithio a chostau mynychu gweithgareddau).

 • cyfle i fynychu digwyddiadau rhwydweithio gyda chymheiriaid yn rhan o raglen ehangach Platfform.

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cyfle hwn, cysylltwch â Chynhyrchydd Prosiectau Iaith Gymraeg Platfform, Megan Childs: megan@theatriolo.com.

Os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch i gwblhau eich cais (hygyrchedd a mynediad), cysylltwch â Megan yn Theatr Iolo - megan@theatriolo.com. Fe fydd hi'n fwy na pharod i roi trefniadau ar waith neu i ddarparu gwybodaeth mewn fformatau amgen.

I gael mwy o wybodaeth am Platfform, am brosiectau blaenorol a chyfredol y cynllun, a gwybodaeth am yr artistiaid sy'n cymryd rhan yn y cyfnodau preswyl hirach, cliciwch yma a dilynwch flog www.platfform.cymru.


Cyfle cyfartal

Mae Theatr Iolo wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu elwa ar y celfyddydau.

Rydym yn casglu data ystadegol am y bobl y byddwn yn gweithio gyda nhw ac am ein cynulleidfaoedd / cyfranogwyr. Rydym yn gwneud hyn am nifer o resymau: mae'n ein helpu ni i fonitro amrywiaeth y sefydliad a'i waith ac yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion y cymunedau yr ydym yn gweithio gyda nhw. Caiff ffurflen Cyfle Cyfartal ei hanfon at bob ymgeisydd wedi i ni dderbyn eu ceisiadau. Helpwch ni i sicrhau cydraddoldeb os gwelwch yn dda trwy gwblhau a dychwelyd y wybodaeth angenrheidiol atom. Ni ddefnyddir y ffurflen hon yn ystod y broses recriwtio; caiff ei hystyried ar wahân i weddill y cais ac fe’i defnyddir at bwrpasau ystadegol yn unig. Dylid dychwelyd ffurflenni monitro cyfle cyfartal at megan@theatriolo.com.