Platfform News

Platfform Bl 3

Mae tri cyfnod preswyl yn rhan o'r arlwy eleni yn adeiladu ar, a chreu, partneriaethau a fydd yn annog a chefnogi artistiaid wrth iddynt greu gwaith newydd i blant a phobol ifanc. Bydd y pwyslais eleni ar greu gwaith i deuluoedd a....gyda bonllef fyddarol.....rydym wrth ein bodd yn datgelu y bydd y gwneuthurwr ffilm a theatr Gavin Jones yn treulio cyfnod preswyl yn Theatr Glan-yr-Afon, Casnewydd. Mae Gavin wedi gweithio gyda National Theatre Wales yn arwain ar eu prosiect Big Democracy yn ogystal a sawl rôl llawrydd gan gynnwys cyfarwyddwr theatr ac artist ymgysylltiol. Dywed Olivia Harris, Cynhyrchydd Creadigol Theatr Glan-yr-Afon "Rydym wrth ein bodd yn croesawu Gavin i Glan-yr-Afon ac i Gasnewydd. Mae'n artist unigryw gydag ysbryd ac ymlyniad cymunedol cryf ac rydym yn edrych ymlaen i'w gefnogi i ddatblygu hyn drwy weithio gyda theuluoedd a syniadau newydd yng Nglan-yr-Afon a'r gymuned ehangach"

Hon yw trydedd blwyddyn Neuadd Lês, Ystradgynlais fel canolfan-bartner i Platfform ac mae'n bleser datgan y bydd The Jones Collective yn cychwyn ar gyfnod preswyl yno - cwmni y cynllunydd Buddug James Jones a'r ysgrifennwraig/cyfarwyddwraig Jesse Briton. Mae'r cwmni yn defnyddio sawl ffurf ar gelfyddyd, yn defnyddio straeon gwir, digwyddiadau a phobol, i drafod materion cymdeithasol cyfoes. Daw eu hysbrydoliaeth o'r cymunedau a'r bobl y maent yn eu cyfarfod;  yn arbennig yng nghefn gwlad lle mae'r tirwedd a'r boblogaeth yn sbarduno y creu. Yn ôl Wynne Roberts, Cyfarwyddwr y Neuadd Lês;

“Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda’r Jones Collective fel rhan o drydedd flwyddyn partneriaeth Platfform â Theatr Iolo.Mae cynnwrf ymysg teuluoedd lleol yn dilyn llwyddiant y ddau brosiect preswyl blaenorol ac rydym yn eiddgar i weld sut y bydd syniadau cynhyrchiad Buddug a Jesse yn datblygu yn dilyn eu sgyrsiau gyda phobl leol. Ar hyn o bryd mae cyfeiriad y prosiect yn gwbwl ben-agored sydd yn ychwanegu at gynnwrf y broses.”

 

Ychwanegiad cyffrous i drydedd blwyddyn Platfform yw croesawu Pontio, Bangor i'r teulu. Datblygwyd y bartneriaeth newydd hon yn arbennig i gefnogi artistiaid oedd â diddordeb mewn creu gwaith Cymraeg neu ddwyieithog ar gyfer teuluoedd. Eisoes mae'r artist Elgan Rhys wedi bod ar gyfnod preswyl yno ers rhai wythnosau, yn darganfod pwysigrwydd chwarae i fywyd plant ac oedolion a dathlu cymhlethodadau cynyddol ein byd prysur wrth edrych ar sut, lle, pam, be a gyda phwy y mae pawb yn chwarae. Mae Elgan yn berfformiwr, ysgrifennwr a chrëwr dwyieithog a thrwy ei waith gyda phlant ei obaith yw i ysbrydoli hwyl, chwarae, hyder a dychymyg wrth gydweithio gyda hwy wrth iddo greu theatr wreiddiol i gynulleidfa deuluol.

Dywedodd Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio:“Mae cynllun Platfform yn rhoi cyfle unigryw i greu partneriaeth tair ffordd – rhwng artist, cwmni cynhyrchu  a chanolfan - i greu gwaith newydd yn y Gymraeg ar gyfer plant rhwng 4 a 7 oed â’u teuluoedd – rhywbeth sydd yn agos iawn at ein calon ni yma yn Pontio.  Edrychwn ymlaen I wylio syniadau Elgan yn datblygu’n egin sioe dros y misoedd nesaf”

Dywedod Rebecca Gould, Cadeirydd Theatr Iolo:

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Platfform wedi cynnig cyfoeth o weithgareddau creadigol i gynulleidfaoedd, artistiaid a chymunedau. Cawsom deithiau cerdded gydag uncyrn arbennig, darnau am gynllunwyr parti ag obsesiwn â iechyd a diogelwch, archwiliad o ddyddiaduron pobl ifanc, ensemble celfyddyd fyw newydd o bobl ifanc yn arbrofi gyda ffurfiau theatrig, darn newydd gwych o theatr lafar i bobl ifanc, ac archwiliad unigryw o'r modd y gall theatr greu gofod i blant ystyried syniadau am golled. Mae Blwyddyn Tri yn addo bod mor gyffrous bob tamaid wrth i ni groesawu Elgan, Gavin a Grŵp Jones i'r rhaglen gydweithredol hon. Rydym yn gweithio unwaith eto gyda Theatr Glan-yr-afon, Casnewydd, a'r Neuadd Les yn Ystradgynlais; mae'r rhain yn lleoliadau a gefnogodd raglen uchelgeisiol a chwareus Platfform i'r carn ac rydym yn falch iawn o allu gweithio am y tro cyntaf gyda Chanolfan Pontio, Bangor, wrth i ni ddatblygu gwaith Cymraeg newydd i deuluoedd.”

Yn newydd hefyd i dîm Platfform mae Cynhyrchydd Datblygiad Artistiaid Theatr Iolo, Megan Childs. Bydd Megan yn cydweithio â'r holl artistiaid a chanolfannau uchod sydd yn rhannu y weledigaeth; i greu gwaith artistig newydd wedi ei wreiddio yn y gymuned - cartref cynulleidfa ifanc y theatr yn y dyddiau yma a'r dyddiau i ddod.....

Gwyliwch y gofod....