Cookies

Sut a pham rydym yn defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan (theatriolo.com ac unrhyw is-barth) i greu'r wefan fwyaf diogel ac effeithiol bosibl ar gyfer ein defnyddwyr. Rydym wastad wedi defnyddio cwcis ond, oherwydd newid mewn deddfwriaeth, mae’n ofynnol i bob gwefan yn yr UE ddarparu gwybodaeth ychwanegol am beth yw cwcis, sut y cânt eu defnyddio a pha fanteision sydd iddynt. Mae’r Polisi Cwcis hwn yn ateb y cwestiynau hyn.
Noder nad oes angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd, heblaw darllen ein Polisi Cwcis i ddeall y newidiadau hyn. Ni fydd y newidiadau’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n defnyddio ein gwefan ar hyn o bryd.

Trosolwg cryno

Mae Theatr Iolo yn defnyddio cwcis ‘dadansoddeg’ i’n helpu i wella ein gwefan i’r rhai sy’n ymweld â hi’n rheolaidd. Maen nhw’n ein helpu i ddarganfod hoffterau defnyddwyr a’r hyn nad ydynt yn ei hoffi, yn ogystal â ffyrdd y gallwn wella’r wefan a’i chynnwys i chi.

Defnyddir cwcis am amryw o resymau eraill, er enghraifft - i ddiogelu eich preifatrwydd wrth bori’r safle. Noder nad yw ein cwcis yn cadw eich gwybodaeth bersonol megis eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn neu’ch cyfeiriad e-bost.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu hanfon at eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu unrhyw ddyfais arall â mynediad i’r we, ac maen nhw’n cael eu storio ar y dyfeisiau hyn pryd bynnag y byddwch yn ymweld â gwefan. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod yn ein galluogi i gynnig profiad defnyddiwr ar ein gwefan sydd mor llyfn â phosibl. Gan amlaf yn Theatr Iolo, rydym yn defnyddio cwcis dadansoddeg i’n helpu i ddeall ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan, er mwyn i ni allu gwella’r profiad ar-lein i chi. Gellir defnyddio cwcis hefyd am amryw o resymau, megis i gofio dewisiadau, i alluogi defnyddwyr i lywio rhwng tudalennau’n effeithiol, i gadarnhau pwy yw’r defnyddiwr ac i gynnal gwiriadau diogelwch hanfodol. Gall rhai o’r swyddogaethau y mae cwcis yn eu perfformio hefyd gael eu cyflawni drwy ddefnyddio technolegau cyffelyb. Mae’r polisi hwn yn cyfeirio at ‘cwcis’ drwyddo draw, fodd bynnag mae hefyd yn cynnwys y mecanweithiau amgen hyn (ee Cwcis fflach neu LSO, a elwir hefyd yn wrthrychau lleol a rennir (local shared objects)).

Sut i reoli cwcis

Mae porwyr y mwyafrif o gyfrifiaduron, ffonau clyfar a dyfeisiau y gellir eu gweithredu ar y we fel rheol yn derbyn cwcis.

Fodd bynnag, cofiwch fod cwcis yn cael eu defnyddio’n aml i alluogi a gwella swyddogaethau penodol ar ein gwefan. Os byddwch yn dewis diffodd rhai cwcis, mae hyn yn debygol o effeithio ar sut mae’r wefan yn gweithio ac os byddwch yn atal y cwcis yn gyfan gwbl, ni fydd nifer o wefannau’n gweithio’n iawn ac ni fydd rhai swyddogaethau ar y gwefannau hyn yn gweithio o gwbl.

Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd bydd unrhyw osodiadau y byddwch yn eu newid ar eich porwr nid yn unig yn effeithio ar gwcis Theatr Iolo ond byddant hefyd yn berthnasol i bob gwefan y byddwch yn ymweld â hi (oni bai eich bod yn dewis atal cwcis o safleoedd penodol).

Cofiwch nad yw Theatr Iolo yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch; ond efallai y byddwn yn cyfuno gwybodaeth rydym yn ei chasglu gan y gwasanaethau dadansoddeg y we rydym yn eu defnyddio a’u cwcis neu dechnolegau cyffelyb, megis LSO [anchor link to LSOs], i ddadansoddi sut rydych chi a phobl eraill yn defnyddio ein gwefan. 

Mae’r rhan fwyaf o borwyr modern yn gadael i chi:

  • Weld y cwcis sydd wedi cael eu gosod a’u dileu yn unigol.
  • Atal cwcis trydydd partïon.
  • Atal cwcis o safleoedd penodol.
  • Atal pob cwci rhag cael ei anfon.
  • Dileu pob cwci pan fyddwch yn cau eich porwr.

Os hoffech newid eich dewisiadau cwcis ar gyfer y wefan hon neu unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr. Bydd swyddogaeth ‘help’ eich porwr yn dweud wrthych sut i wneud hyn.

Pan fydd ein gwefan yn darparu dolen i wefannau eraill, cofiwch y bydd gan wefannau trydydd parti eu polisi preifatrwydd a chwcis eu hunain a fydd yn rheoli’r defnydd o unrhyw wybodaeth rydych yn ei chyflwyno. Rydym yn argymell eich bod yn darllen eu polisïau, gan nad yw Theatr Iolo yn gyfrifol nac yn atebol am eu harferion preifatrwydd.

Cwcis dadansoddeg

Mae’n bosibl eithrio rhag cael eich gweithgaredd pori anhysbys ar wefannau wedi ei recordio gan gwcis dadansoddeg. Mae Theatr Iolo yn defnyddio Google Analytics a gallwch eithrio o’u cwcis drwy glicio ar y ddolen ganlynol https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Noder, bydd hyn yn eich cyfeirio at wefan berthnasol trydydd parti ac yn creu cwci ‘dim diolch’ a fydd yn atal unrhyw gwcis eraill rhag cael eu gosod gan drydydd parti. 

Cofiwch fod atal cwcis dadansoddeg yn ein hatal rhag dod i wybod am yr hyn y mae pobl yn ei hoffi a’r hyn nad ydynt yn ei hoffi ynglŷn â’n gwefan. Felly ni fyddai eich gweithgaredd ar y wefan yn cael ei ystyried pan fyddwn yn edrych ar ffyrdd i’w wella.

Cwcis trydydd parti a chwcis fflach

Y math mwyaf cyffredin o gwcis yw cwcis HTTP. Gallwch reoli'r rhain drwy ddefnyddio’r broses a ddisgrifir uchod, yn y rhan “Sut i reoli cwcis” o’r polisi hwn. Yn ogystal â cwcis HTTP, mae yna dechnolegau eraill sy’n gweithio mewn ffordd debyg i cwcis o’r enw gwrthrychau lleol a rennir (LSOs).

Mae rhai rhannau o wefan Theatr Iolo, megis y chwaraewr fideo a’r map ar y dudalen gyswllt, yn defnyddio LSOs. Gellir rheoli’r LSOs hyn â llaw drwy ymweld â gwefan Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett...
Gellir defnyddio LSOs i storio dewisiadau defnyddiwr ar gyfer gweithgaredd chwaraewr cyfryngau a hebddynt efallai na fydd y fideo’n chwarae’n iawn. Felly rydym yn argymell peidio â diffodd y cwcis hyn wrth ymweld â http://theatriolo.com/.

Rhagor o wybodaeth ynglŷn â’ch preifatrwydd

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Theatr Iolo yn amddiffyn eich preifatrwydd wrth ddefnyddio ein gwefan, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yma.

Rhagor o wybodaeth ynglŷn â cwcis

Mae rhagor o wybodaeth am sut mae busnesau’n defnyddio cwcis ar gael ar www.allaboutcookies.org.