Gwaith Ymchwil

Gwahoddiad i Dendro:

Ymchwil i Weithgareddau Diwylliannol a Chelfyddydol Teuluol yng Nghaerdydd ar ran Rhwydwaith Celfyddydau i Deuluoedd Caerdydd

Cyd-destun

Yn ystod 2015, cyflwynodd 13 o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ddigwyddiadau celfyddydol i deuluoedd yng Nghaerdydd yn rhan o raglen 'Get Creative' Ymgyrch Celfyddydau Teuluol y DG, gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i deuluoedd fynychu a chymryd rhan. Ochr yn ochr â'r gweithgarwch hwn, ymrwymodd sefydliadau amrywiol – theatrau, llenyddiaeth, cwmnïau dawns a chwmnïau cerddorfaol teithiol – i'r Safonau Celfyddydol i Deuluoedd.

Rhwydwaith Celfyddydau i Deuluoedd Caerdydd

Erbyn hyn mae yna grŵp o sefydliadau craidd wedi ymrwymo i ddatblygu Rhwydwaith Celfyddydau i Deuluoedd Caerdydd ac mae'r aelodau hynny yn cynnwys sefydliadau fel Theatr Iolo, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Artes Mundi, BBC NOW, Llenyddiaeth Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, The Printhaus, Amgueddfa Cymru, Sinffonia Cymru ynghyd ag eraill. Mae'r sefydliadau hyn yn awyddus i weithio gyda'i gilydd, i sicrhau gwell cyfathrebu ac i hybu celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol i deuluoedd ym mhrifddinas Cymru. Un o'r camau yn y broses o gyflawni hyn oedd cyflwyno cais gan y consortiwm i Gronfa Gydrannu CCC er mwyn sicrhau swm o arian i hwyluso'r gwaith o ffurfio Rhwydwaith Celfyddydau Teuluol yng Nghaerdydd.

Y Tendr

Hoffai Rhwydwaith Celfyddydau Teuluol Caerdydd gomisiynu ymchwil ar gyflwr presennol y ddarpariaeth o gelfyddydau a gweithgareddau diwylliannol i deuluoedd yng Nghaerdydd. Y nod yw gwybod beth sydd ar gael ar hyn o bryd, pryd gaiff gweithgareddau eu cynnal a phwy sydd yn trefnu gweithgareddau i deuluoedd. Mae aelodau’r consortiwm yn ymwybodol eisoes o orgyffwrdd, ac o ddyblygiadau a heriau o ran marchnata a chyfathrebu ac fe ddylai canlyniadau'r ymchwil hwn dynnu sylw clir at hyn.

Tasg yr ymgeisydd llwyddiannus fydd:

mapio patrymau gweithgarwch celfyddydol a diwylliannol i deuluoedd yn y ddinas,

trwy gydol y flwyddyn.

adnabod y sianelau cyfathrebu a ddefnyddir i farchnata gweithgareddau ac i

ymgysylltu â chynulleidfaoedd teuluol

ymgynghori â nifer o sefydliadau cynrychioliadol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o

natur y gweithgareddau teuluol sydd ar gael

Canlyniadau

Disgwylir y bydd yr ymchwil yn llywio strategaethau'r dyfodol er mwyn cyfathrebu'n fwy effeithiol am gelfyddydau a gweithgarwch diwylliannol i deuluoedd.

Nid ydym yn disgwyl i'r gwaith ymchwil ddod o hyd i bob unigolyn neu sefydliad sy'n gweithio gyda theuluoedd yn yr ardal, ond yn hytrach dylai fapio gweithgareddau'r rheiny sydd yn ymwneud â

[page1image21960]

mapio'r ddarpariaeth ddiwylliannol a chelfyddydol gyfredol i deuluoedd yng Nghaerdydd, a chanolbwyntio’n bennaf ar weithgareddau yn y flwyddyn ariannol 2016/17

archwilio'r amrywiaeth o sefydliadau sy'n ymwneud â chynhyrchu, comisiynu a rhaglennu gweithgareddau celfyddydol teuluol yng Nghaerdydd

Rhwydwaith Celfyddydau Teuluol Caerdydd a chyrff, cynhyrchwyr a darparwyr perthnasol eraill. Cytunir ar restr gychwynnol cyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar y gwaith ymchwil.

Rydym yn disgwyl adroddiad a fydd yn:

mapio gweithgarwch cyfredol allweddol (prosiectau, mentrau, sefydliadau ayyb) yng Nghaerdydd.

Dylai'r mapio gynnwys manylion cyswllt a disgrifiadau o'r gweithgareddau celfyddydol teuluol sydd

ar gael ar hyn o bryd, yn ogystal â syniad o gynlluniau at y dyfodol

adnabod a nodi unrhyw dueddiadau perthnasol yn yr hyn a gaiff ei raglennu i deuluoedd yng

Nghaerdydd

Nodi a chrynhoi'r dulliau cyfathrebu a'r sianeli a ddefnyddir

Fe all yr adroddiad ddefnyddio cyfuniad o ddeunyddiau ysgrifenedig, inffograffeg, darluniau neu ddulliau eraill i fapio'n glir ganfyddiadau'r ymchwil. Bydd angen i'r adroddiad terfynol fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac rydym yn rhagweld hefyd y byddwn yn ei gynnig i bob un sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth ac i'r gymuned gelfyddydol ehangach hefyd, o bosib.

Gwybodaeth, sgiliau ac arbenigedd

Mae'r adolygiad hwn yn gofyn am yr arbenigedd, y sgiliau a'r nodweddion canlynol:

Profiad o gwblhau gwaith ymchwil

Sgiliau dadansoddi a dehongli ardderchog
• Adnabyddiaeth o faterion yn ymwneud â darpariaeth ddiwylliannol a chelfyddydol i gynulleidfaoedd teuluol a'r gallu i gymryd rhan mewn trafodaethau a dadleuon

• Profiad penodol o reoli prosiectau, gan gynnwys gallu amlwg i gyflawni gwaith ymchwil ar amser
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar

Amserlen a lleoliad

Rhagwelir y bydd y gwaith yn dechrau ym mis Rhagfyr 2016 ac y bydd angen cyflwyno'r adroddiad terfynol erbyn 28 Chwefror 2017. Disgwylir y bydd yr ymgynghorydd(wyr) llwyddiannus yn gweithio o adref / o bell, er y gall swyddfeydd (a ffônau) fod ar gael iddynt ar adegau.

Ffi

Y ffi ar gyfer y cytundeb hwn (gan gynnwys unrhyw gostau teithio) fydd: £1,800 (yn cynnwys TAW) Ni thelir unrhyw gostau neu dreuliau ychwanegol eraill.

Bydd £1,000 yn daladwy ar ôl derbyn adroddiad drafft, a'r gweddill yn daladwy ar ôl derbyn yr adroddiad terfynol.

Sut i wneud cais a'r dyddiad cau

Os bydd gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, anfonwch CV a chyflwyniad byr (dwy dudalen ar y mwyaf) gan sôn am y modd y byddech yn mynd ati i gwblhau'r gwaith hwn (gan gynnwys amserlen, nifer y diwrnodau gwaith, dadansoddiad o'r gyllideb). Amlinellwch hefyd unrhyw syniadau a fydd gennych ynglŷn â chyflwyno'r canlyniadau.

Dyddiad Cau: 5.00pm, dydd Llun 21 Tachwedd 2016 Cyfweliadau: 28 Tachwedd 2016 (union amser i'w gadarnhau)

 

Position Type: 
Part-time
Contract Type: 
Freelance
How to apply: 
Dylid anfon cyflwyniadau ac ymholiadau at: Megan Childs, Theatr Iolo, t / l Canolfan Gelfyddydau Chapter, Tŷ'r Farchnad, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE Ffôn: 02920 613782 E-bost: megan@theatriolo.com