Creative Play Team / Tîm chwarae Creadigol

Ymunwch â ni

Oes gennych chi brofiad o weithio gyda phlant ifainc?
Hoffech chi ymuno â'n Tîm Chwarae Creadigol?
 
Mae Theatr Iolo yn awyddus i greu tîm bychan o bobl i gynnal sesiynau chwarae creadigol i gyd-fynd â Bocsi & Ffoni, ein drama ddiweddaraf a i blant 3-5 oed a'u teuluoedd.
 
Ochr yn ochr â'n sioeau i deuluoedd ac ysgolion, rydym yn hoffi cynnig rhaglen gyffrous o weithdai a sesiynau chwarae creadigol i roi cyfle i blant gael ychydig bach o hwyl wyneb-yn-wyneb a threulio amser creadigol gyda'i gilydd. Gallwn hefyd gynnig sesiynau mwy strwythuredig i ysgolion lle gall disgyblion fanteisio ar weithgareddau ymarferol ychwanegol sy'n cyd-fynd â'r sioe.
 
Beth fyddaf yn ei wneud?

Ar ôl diwrnod o hyfforddiant, fe allech chi fod yn gweithio fel unigolyn neu yn rhan o dîm i arwain gweithdy neu sesiwn chwarae mewn llyfrgell, neuadd eglwys, ystafell ddosbarth, theatr neu grŵp cymunedol.
Fe allech chi fod yn dilyn thema benodol neu, yn syml ddigon, yn annog plant a'u rhieni/gofalwyr i chwarae.
Yn gyffredinol, byddwch yn annog y grŵp i fod yn greadigol.

 
Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phlant rhwng 3-5 oed (neu ychydig yn hŷn) mewn cyd-destun celfyddydol, addysgol neu yng nghyd-destun grŵp chwarae.
Rydym yn arbennig o awyddus i gael nifer benodol o bobl sy'n siarad Cymraeg ac a fydd yn gallu arwain sesiynau yn Gymraeg.
Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog ac yn llawn syniadau ar gyfer gêmau a gweithgareddau i blant.
Bydd angen brwdfrydedd arnoch ynghyd â phersonoliaeth fywiog a'r gallu i ymwneud ag oedolion ac â phlant.
Efallai y byddwch wedi gweithio ym myd addysg neu wedi cyflwyno sesiynau creadigol yn y sector celfyddydol.
Yn ddelfrydol, bydd gennych drwydded yrru ynghyd â defnydd o gerbyd.
Bydd gennych hefyd dystysgrif Datgelu a Gwahardd neu byddwch yn fodlon cael prawf gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 
Gwybodaeth Ychwanegol

Cynhelir y Diwrnod Hyfforddi yn ystod yr wythnos yn decharu ar y 14 Mawrth yn Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, a bydd angen i chi fod ar gael am gyfnodau rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Mehefin.
Byddwn yn rhoi grŵp o bobl at ei gilydd felly bydd nifer y sesiynau yr ydych yn ymwneud â nhw yn dibynnu ar ein gofynion ni ac ar eich amserlen chi.
Byddwch yn derbyn ffi benodol am bob gweithdy ynghyd â threuliau teithio.

 
 
 
 

 

Position Type: 
Part-time
Contract Type: 
Freelance
How to apply: 
Anfonwch baragraff byr amdanoch chi'ch hun, C.V a dywedwch wrthym sut yr ydych yn rhag-weld eich cyfraniad at weithgarwch y tîm.  Anfonwch e-bost at kerry@theatriolo.com erbyn 5pm ar ddydd Mercher 9fed o Mawrth 2016 os gwelwch yn dda. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Kerry Difelice ar 02920 613782.